Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zglosusterke.umtychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • Brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach nietekstowych.
  • Brak etykiet przy niektórych elementach strony.
  • Brak podpowiedzi prawidłowej wartości, sugestii w przypadku błędu i autouzupełniania w wyszukiwarce.
  • Brak autouzupełniania, podpowiedzi prawidłowej wartości, sugestii, instrukcji, przykładów i etykiet w formularzach.
  • Strona nie umożliwia zmiany ustawień kontrastu zarówno w treściach tekstowych, jak i nietekstowych, a także zmiany rozmiaru tekstu.
  • Nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast.
  • Nie każda strona serwisu na unikalny tytuł.
  • Nie wszystkie nazwy komponentów są zgodne z ich etykietami.
  • Występują błędy parsowania strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Wika, adres poczty elektronicznej sebastian.wika@umtychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 776 32 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacie dotyczące dostępności architektonicznej znajdują się pod adresem: https://umtychy.pl/artykul/6441/dostepnosc-architektoniczna

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×